27 februari 2016

OMM:s främsta mål är ju, att mobbning ska klassas som brott och  hanteras som en straffrättslig fråga.  När en sådan lagändring kommer till stånd medför den, att många andra problem som hänger samman med mobbning kommer att falla på plats. Lägg märke till, att jag skriver "när", inte "om". Jag är nämligen övertygad om att lagändringen kommer. Frågan är bara hur länge den dröjer. Lagstiftning är ju en uppgift för riksdagen och alltså en politisk fråga. Därför arbetar vi gentemot politikerna och med hjälp av politiska medel. Att skälla på fel träd är inte meningsfullt.

 

Den 14 januari 2014 hade vi ett sammanträffande med dåvarande justitieministern, Beatrice Ask (M). Jag lade fram vårt ärende under följande fem huvudpunkter: 1. Mobbning ska förbjudas i brottsbalken och den som mobbar ska straffas personligen. 2. I definitionen av mobbning måste ingå, att den konstitutiva delen är medveten social utstötning. Mobbning är därför ett uppsåtsbrott, inte bara ett underlåtenhetsbrott .Inte heller handlar det bara om konflikt eller arbetsmiljöproblem. 3. De allvarliga skador, som mobbning åsamkar den enskilde i socialt, medicinskt och ekonomiskt avseende gör det omöjligt att bedöma mobbning som något annat än brott. 4. I ett större sammanhang kan mobbning också ses som en människorättsfråga. Jfr EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. 5. Nu behövs en utredning om hur lagen ska formuleras, om rekvisit. Man bör också se på lagstiftningen i de länder där mobbning är kriminaliserad, tex Frankrike och Polen.

Vi hade ett mycket positivt samtal med Beatrice Ask och det var tydligt, att hon var intresserad både av sakfrågan och av våra synpunkter.

 

Inför valet 2014 skickade vi en enkät till riksdagspartierna med frågor om deras ställningstagande till mobbning. Svaren visade, att Centerpartiet var det enda som stack ut. Där hade man redan vid riksstämman 2013 fattat beslut om att verka för utredning om kriminalisering. "Mobbning ska vara ett brott, som man kan bli straffad för", sade Centerns dåvarande rättspolitiske talesperson, Johan Linander. Vänsterpartiet ville se en förändring i LAS så att det inte ska vara möjligt för en arbetsgivare som fällts i Arbetsdomstolen att tvångsutlösa en arbetstagare. I övrigt tydde svaren inte på några idéer om konkreta steg framåt. Det svar som röjde den största bristen på intresse kom från Kristdemokraterna.

 

Nu föreligger en motion från Emanuel Öz  m.fl socialdemokratiska ledamöter "om skydd mot trakasserier av arbetstagare" . Där berörs också frågan om lagstiftning och mobbning jämförs med det närbesläktade komplexet diskriminering, som ju idag är förbjuden och straffbelagd i brottsbalken.  Motionen har nr 2015/ 16: 1870 och finns på nätet. Jag vill uppmana alla att läsa den i dess helhet och reflektera över vad den innehåller.

 

Bästa hälsningar,

Mats Jonsson