22 september 2016

När mobbning en vacker dag skrivs in i brottsbalken så kommer hanteringen av hithörande frågor automatiskt att förändras och flyttas över till andra instanser. Här nedan har jag försökt ge en kortfattad framställning i 17 punkter. Först beskriver jag hur det ser ut i dag i enlighet med "avtalslinjen". Därnäst beskriver jag, enligt samma punkter,  hur det kommer att se ut när "lagstiftningslinjen" blir genomförd.

 

Hälsningar

Mats Jonsson

 

 

NUVARANDE FÖRHÅLLANDEN. "AVTALSLINJEN".

 

1.   Mobbningsfrågor regleras genom avtal mellan arbetsmarknadens parter.

2.   Mobbning jämställs med olycksfall och arbetsmiljöproblem.

3.   Mobbning anmäles till chefer

4.   Orsaker till mobbning anses ligga i organisation och arbetsmiljö

5.   Saklig grund för uppsägning eller avsked prövas av facket och arbetsdomstolen

6.   Ansvar utkrävs av arbetsgivaren i förekommande fall.

7.   Arbetsrättsliga regler iakttas inte.

8.   Arbetsdomstolen uppfattas som en skiljenämnd och respekteras in som domstol.

9.   Mobbning fullföljs genom uppsägning och tvångsutköp under sken av "förlikning".

10. Ovisst vem som ska identifiera mobbning, chefer, skyddsombud, fackförbund, FK?

11. Anmälan om mobbning bestraffas

12. Mobbning definieras bort såsom konflikt eller tvist.

13. Mobboffer hänvisas till företagshälsovård, som betalas av arbetsgivaren.

14. Mobboffer misstänkliggörs och skuldbelägges.

15. Kritik tystas

16. Försäkringskassan gör egna bedömningar.

17. Mobboffer med post traumatiskt stressyndrom lämnas i sticket.

 

 

FRAMTIDA ÖNSKADE FÖRHÅLLANDEN  "LAGSTIFTNINGSLINJEN"

 

1.   Mobbningsfrågor regleras genom lag

2.   Mobbning jämställs med fysiskt våld

3.   Mobbning anmäles till polisen

4.   Orsaker till mobbning anses ligga hos enskilda, som utför gärningen

5.   Saklig grund uppsägning eller avsked prövas av polis och tingsrätt

6.   Ansvar utkrävs av den som utför mobbningen

7.   Arbetsrättsliga regler iakttas

8.   Mobbning döms i vanlig domstol, som måste åtlydas

9.   Mobboffer ska återvända till arbetsplatsen

10. Mobbning identifieras av rättsväsendet

11. Anmälan om mobbning utreds.

12. Mobbning hanteras som brott i brottsbalkens mening

13. Mobboffer hänvisas till brottsofferjour och sjukvård

14. Mobboffer upprättas

15. Kritik beaktas

16. Försäkringskassan rättar sig efter domstolens dom

17. Mobboffer hålls skadeslösa beträffande social situation, ekonomiska förhållanden och personlig hälsa.