22 oktober 2016

Kan vem som helst bli mobbare? Eller har mobbare särskilda personlighetsdrag? På sådana frågor kan man se vitt skilda svar. Här tror jag, att man måste skilja mellan mobbare utifrån den roll de har. De som bara är medlöpare och befinner sig i mobbningens periferi kan säkert vara helt vanliga människor, som bara låter sig ryckas med och påverkas av den sociala miljön. Men när det gäller dem, som är anstiftare eller aktivt driver en mobbningsprocess finns det många vittnesbörd om  dysfunktionellt beteende och avvikande eller störda personlighetsdrag, som befinner sig i eller i närheten av narcissistiska och psykopatiska personlighetsspektra.

Där finns brister i perceptionsförmågan, som kan yttra sig på följande sätt:

1.   Suggestibilitet. Man hör inte vad andra människor säger, utan fantiserar på egen hand. Hör något annat än det folk säger. Hör saker som ingen har sagt öht eller raka motsatsen till vad någon har sagt. Drar slutsatser, som inte följer av premisserna.

2.   Svårigheter att skilja mellan fakta och fantasi. Frågan om vad som är sant eller falskt blir underordnad. På direkta frågor ger man de svar, som är bekvämast för stunden och tjänar ens egna intressen. Vid kontroll framstår man därför som inkonsistent eller lögnaktig.

3.   Misstrogenhet. Man blir misstänksam mot omgivningen eftersom man inte förstår den. Reagerar med olust om någon skämtar. Upplever tillvaron som ett slagfält och ser därför andra människor som konkurrenter och fiender. Misstror vänlighet.

4.   Omdömesdefekter. Bristande sinne för proportioner. Struntsaker blåses upp och viktiga saker försummas. Aggressionsutbrott, som förefaller obegripliga för omgivningen.

5.   Brist på empati. Andra människors tankar, känslor och behov blir ointressanta, eftersom man inte förstår dem. Visar förakt eller obehag inför svaghet hos andra.

6.   Rädsla. Eftersom omvärlden framstår som obegriplig blir man rädd för den och kan därför bli pedantiskt regelstyrd. Tolkar andras ord och handlingar på ett negativt eller exalterat sätt.

7.   Kontrollbehov. Man är angelägen om att vara den som själv har allting i sin hand eller hålla sig väl med den som har det och hålla alla andra på mattan.

8.   Härskartekniker. Försöker oskadliggöra sådant man inte förstår genom att håna det och uppträda arrogant. Kan avbryta andra med spydiga personangrepp, skaka på huvudet, himla med ögonen o.dyl. när andra talar.

9.   Skuldbelägger omgivningen. Yttrar sig nedsättande om andra och tillvitar dem personliga brister som skäl för att man inte behöver bry sig om dem.

10.  Mer mottaglig för subjektiva intryck än för faktainformation. Skiljer inte mellan subjektiva och objektiva skäl. Bryr sig inte om varningsskyltar.

11.  Reagerar med stor affekt när man upplever sig vara föremål för hot.

12.  Utan grund i verkligheten kan påstå, att man själv eller någon annan har tyckt eller sagt eller gjort olika saker. Skapar därigenom förvirring och motsättningar i omgivningen.

13.  Lämnar olika och motstridiga uppgifter om en och samma sak vid olika tillfällen och säger emot sig själv utan att genera sig. Uppträder skamlöst.

14.  Kan komma med tvärsäkra påståenden om saker man inte känner till och händelser man inte själv varit med om.

15.  Tolkar andra människors utsagor, hållning och handlingar på ett sätt som vederbörande själva inte har avsett.

16.  Osäkerhet ifråga om identiteten. Talar utan innehåll och sammanhang. Uttalar sig om saker man inte förstår med hjälp av färdiga fraser och upprepar vad man hört någon annan säga. Parasiterar på betydelsefulla personer och trampar på de svaga.

17.  Hastiga svängningar eller motstridighet ifråga om attityd. Kan pendla mellan självsäkerhet, aggressivitet, inställsamhet och självömkan. Kan plötsligt växla mellan en överdrivet förekommande och en kallhamrad attityd eller uttrycka båda samtidigt. Ordval, tonfall och kroppsspråk stämmer inte överens.

18.  Bristande förmåga att bilda sig korrekta uppfattningar eller fatta beslut till följd av eget förnuftigt övervägande. Kan därför bli redskap för andras manipulationer eller offer för egna hastiga impulser eller tankevillor.

19.  Projicering. Beskyller andra för saker man själv gör sig skyldig till. Svagheter ifråga om handlingar och känslor, som man inte vill erkänna hos sig själv kastas över på andra.

20.  Överföring. Kan väcka ett obestämt obehag hos andra människor genom att man överför skam, rädsla och hat till dem.

21.  Falsk självbild. Försöker förmedla en grandios självbild, som inte stämmer med verkligheten. Överdriver betydelsen av sin egen person och sina egna insatser. Man kan fabulera om sina föräldrar, betydelsefulla vänner o.dyl.

22.  Önskan att dra till sig uppmärksamhet. Framträder med tillgjorda manér i tal, klädsel och uppförande, ibland med sexualiserad anstrykning. Angelägen om beundran och underkastelse av omgivningen för att behärska tillvaron.

23.  Tillåter inte, att andra får uppmärksamhet. Avbryter när andra samtalar, ignorerar andras inlägg eller sätter folk på plats på olika sätt.

24.  Svårigheter med social interaktion. Håller antingen för stor eller för liten distans till andra människor. Kan kränka andras gränser.

25.  Vaksamhet. Man upplever, att tillvaron är full av faror och fiender, som man måste oskadliggöra. Utvecklar därför konspiratoriska tänkesätt och manipulativa färdigheter.

26.  Brist på ansvar. Tar inte ansvar för vad man sagt eller gjort. Förnekar eller skyller på andra.

27.  Vidlyftig med anslagna medel. Vållar ekonomisk skada. Reser monument över sig själv.

Mats Jonsson