December 2018

Svar från socialdemokraterna.

 

Hej Mats,

Tack för dina frågor i ett mycket viktigt ämne där vi alltid kan göra mer. Här kommer svar från socialdemokraterna.

Med vänliga hälsningar
Ulla Johanson
Socialdemokraterna

 

1.       Förs det någon diskussion i ert parti om förbättring av rutiner för att lösa mobbningsproblem i arbetslivet, skolan, på nätet osv?

Svar: Mobbingsproblematiken är stor och allvarlig för såväl enskilda individer som hela samhället. Mest aktiv är diskussionen när det gäller arbetslivet eftersom det är uppenbart att ett resultat av slimmade organisationer, omorganisationer och kortsiktig jakt på vinst gör att personal kommer i kläm och kan visa sig som mobbing.

När det gäller arbetslivet tittar vi på en rad olika lösningar som skulle kunna skapa en positiv utveckling. Vi vet också att det finns olika förslag som t.ex. fackliga organisationer fört fram. Vi kan dock tycka att det är tråkigt att arbetsgivarna tar så dålig del i debatten eftersom det är tydligt att arbetsgivaren har det avgörande ansvaret.

 

När det gäller hat och hot på nätet ökar det hela tiden. Det är en baksida med att de sociala medierna breder ut sig. Vi socialdemokrater har föreslagit åtgärder för denna och nästa mandatperiod.

 

När det gäller skolans personal hänvisar vi till stycket ovan i detta svar. För elever gäller arbetsmiljölagen till stora delar och därtill har rektorn ansvar. Och vi kan inte nog poängtera att de som har ansvar också ska ta sitt ansvar.

 

2.       Är ert parti berett att beteckna mobbning som ett brott i brottsbalkens mening så som Centerpartiet och Liberalerna redan tagit ställning för?

Svar: För närvarande har vi inga sådana förslag men frågan diskuteras också inom socialdemokraterna.

 

3.       Anser ni att det behövs en genomgripande förändring vad gäller rehabilitering av mobboffer?

Svar: Det krävs hela tiden justeringar och kompletteringar i den verksamhet som bedrivs. Snarare är det organisatoriska förändringar hos olika aktörer än lagstiftningsförändringar. Konkret har det skett ett förtydligande av ansvaret för arbetsgivaren att stödja anställda åter i hälsa och arbete. För närvarande har vi inga förslag på förändringar av rehabiliteringen för specifika grupper mer än att alla rehabiliteras ska mötas med värdighet och respekt..

 

4.       Räknar ni med att nyformuleringen av arbetsmiljöverkets föreskrifter och den nya arbetsmiljömyndigheten är tillräckliga för att stävja mobbning?

Svar: Vi är medvetna om att problemen är stora och tyvärr också växande. Det har varit väldigt mycket svårare att få till lösningar än vad vi föreställt oss. För bara två år sedan kom en ny föreskrift som riktar in sig på press och stress. Vi har dock fått signaler att landets arbetsgivare inte tar denna föreskrift på så stort allvar som vi hade hoppats på. Det ser vi mycket allvarligt på. I alla våra kontakter med arbetsgivare men också de fackliga organisationerna påminner vi om vikten och tar reda på hur parterna har valt att använda föreskriften. Också här är det viktigt att den som bär ansvaret också tar ansvar så att vi inte bygger upp parallella system istället för att utkräva ansvar av den som redan är ansvarig.