Januari 2019

Enkät Organisation Mot Mobbning

Vänsterpartiets svar på era frågor.

1. Förs det någon diskussion i ert parti om förbättring av rutiner för att lösa mobbningsproblem i arbetslivet, skolan, på nätet osv?

Svar: Idag far många illa i såväl arbetslivet, i skolan och på nätet på grund av kränkande särbehandling, trakasserier eller mobbning. Detta utan att det i många fall leder till några åtgärder. Det behöver vidtas många olika åtgärder för att komma åt och minska detta problem. Vi diskuterar frågan och har lagt flera olika förslag, bl.a. vill vi lägga fram ny lagstiftning för att komma till rätta med mobbning i arbetslivet. Vi vill även stärka elevhälsan och det förebyggande arbetet på skolorna samt att Skolverket och Skolinspektionen ska jobba mer riktat med arbetet mot sexuella trakasserier. Under flera år har vi även lagt fram förslag och krävt åtgärder mot näthat samt även lyft problematiken med hämndporr.

 

2. Är ert parti berett att beteckna mobbning som ett brott i brottsbalkens mening så som Centerpartiet och Liberalerna redan tagit ställning för?

Svar: Idag saknas en tydlig lagstiftning som skyddar den som utsätts för mobbning på jobbet. En lucka i lagstiftningen gör att anställda kan frysas ut och systematiskt mobbas av en chef eller av andra arbetstagare utan att någon ställs till svars. Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivare arbeta förebyggande mot trakasserier och mobbning, men den arbetsgivare som inte prioriterat det förebyggande arbetet eller inte åtgärdat påtalad mobbning behöver i dag inte stå till svars ens om det går så långt att den drabbade blir sjukskriven. Vänsterpartiet anser att arbetsrätten behöver stärkas så att de drabbade kan få sin sak prövad samt få upprättelse och ekonomiskt skadestånd. Därför behövs en ny lag mot trakasserier i arbetslivet. Fackförbundet Vision har formulerat ett förslag på hur en sådan lagstiftning skulle kunna utformas. Vi anser att förslaget är en bra utgångspunkt för ett kommande lagstiftningsarbete.

 

3. Anser ni att det behövs en genomgripande förändring vad gäller rehabilitering av mobboffer?

Svar: Vi arbetar för att förstärka rehabiliteringen men har inga specifika förslag som riktar sig direkt till mobboffer. För att hjälpa de individer som drabbas vill vi skärpa arbetsgivarnas ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering så att de arbetsgivare som inte tar sitt ansvar får kännbara ekonomiska sanktionsavgifter. Vi vill även stärka skyddsombuden och tillföra mer resurser till Arbetsmiljöverket i syfte att förbättra kontroll, tillsyn och uppföljning

 

4. Räknar ni med att nyformuleringen av arbetsmiljöverkets föreskrifter och den nya arbetsmiljömyndigheten är tillräckliga för att stävja mobbning?

Svar: Vi räknar med att detta kommer innebära stora förbättringar men vi tror att det behövs mer för att stävja all mobbning. En ytterligare viktig åtgärd är den lag mot mobbning i arbetslivet som vi föreslår. En sådan lag skulle dels verka förebyggande (få arbetsgivare att ta tag i problemen), dels ge de drabbade möjlighet att få sin sak prövad samt få upprättelse och ekonomiskt bistånd.