Mars 2019

Svar från Sverigedemokraterna

        1.Förs det någon diskussion i ert parti om förbättring av rutiner för att lösa mobbningsproblem i arbetslivet, skolan, på nätet osv?

Ja, vi vill se hårdare åtgärder mot dem som utsätter någon för mobbning. Om det är i skolmiljö måste mobbare i slutändan flyttas. Vi har föreslagit pliktskolor för elever som är ett allvarligt hot mot ordningen och tryggheten på ordinära skolor. På arbetsplatser som har problem måste ett systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivas.

  1. Är ert parti berett att beteckna mobbning som ett brott i brottsbalkens mening så som Centerpartiet och Liberalerna redan tagit ställning för?

Vi är beredda att överväga det i dialog med allianspartierna.

  1. Anser ni att det behövs en genomgripande förändring vad gäller rehabilitering av mobboffer?

Det är viktigt att den som utsatts för mobbning får den hjälp och stöd som krävs för att kunna känna sig trygg och återfå sin självkänsla. Ytterst är det en fråga där både kommuner och sjukvården måste involveras.

  1. Räknar ni med att nyformuleringen av arbetsmiljöverkets föreskrifter och den nya arbetsmiljömyndigheten är tillräckliga för att stävja mobbning?

Det räcker inte att omformulera föreskrifter och inrätta nya myndigheter. Vi vill framförallt lyfta ett systematiskt arbetsmiljöarbete som en viktig åtgärd för att komma tillrätta med problem med mobbning.

 

---

Vänligen
Deniz Norgren
Informationssekreterare
Sverigedemokraterna