April 2019

Hej Mats,

tack för ditt mail. Här kommer Liberalernas svar.

  1. Förs det någon diskussion i ert parti om förbättring av rutiner för att lösa mobbningsproblem i arbetslivet, skolan, på nätet osv?

Ja, skollagen ska skärpas så att det blir lättare att avhysa, avstänga och flytta förövare till en annan skola. Alla huvudmän ska ha en väl fungerande mottagningsorganisation så att en flytt kan ske snabbare än idag. På lektionerna ska mobilförbud råda. Rektor ska ges rätt att besluta om att skolan ska vara mobilfri under hela skoldagen, t,. ex. på raster för att undvika felaktig användning av mobiltelefonerna när elever tar kränkande bilder och ägnar sig åt nätmobbning.

       2. Är ert parti berett att beteckna mobbning som ett brott i brottsbalkens mening så som Centerpartiet och Liberalerna redan tagit ställning för?

Ja. :)

       3. Anser ni att det behövs en genomgripande förändring vad gäller rehabilitering av mobboffer?

Ja, alla skolhuvudmän skall ha avtal med landsting för att stärka elevhälsoarbetet och för att undvika att elever hamnar mellan stolarna. Socialtjänsten ska kopplas till skolans elevvårdsteam, sekre­tessregler får inte bli ett hinder för elevens välbefinnande. Varje skola ska ha en direktkontakt med särskild socialsekreterare.

       4. Räknar ni med att nyformuleringen av arbetsmiljöverkets föreskrifter och den nya arbetsmiljömyndigheten är tillräckliga för att stävja mobbning?

Ja, det är en svår fråga, men det är verkligen vår förhoppning. Liberalerna kommer att följa utvecklingen noga för att eventuellt skärpa formuleringarna ytterligare.


Med vänliga hälsningar,
Lars Granath
Utredare Utbildning