Maj 2019

Svar från miljöpartiet

Organisation Mot Mobbning ber härmed att få ställa följande fyra frågor till våra riksdagspartier:

  1. Förs det någon diskussion i ert parti om förbättring av rutiner för att lösa mobbningsproblem i arbetslivet, skolan, på nätet osv?

Ja absolut. Övriga svar sammanfattar vår hållning gällande mobbing i arbetslivet. Gustav Fridolin redogör för hur vi tänker kring mobbning i skolan och hur det bör motverkas i nedanstående artiklar:

https://www.regeringen.se/debattartiklar/2017/09/hatet-pa-natet-goder-mobbarna-i-skolan/

https://www.regeringen.se/debattartiklar/2015/11/nu-tar-vi-ett-samlat-grepp-mot-mobbning2/

Värt att nämna angående mobbing på nätet, är att vi i regering under mandatperioden har infört ett nytt brott – olaga integritetsintrång – som gör det olagligt att göra intrång i någon annans privatliv genom att sprida integritetskänsliga bilder och uppgifter, såsom nakenbilder och andra kränkande uppgifter. Vi har även utvidgat bestämmelsen om olaga hot så att det blivit straffbart att hota med fler typer av brottsliga gärningar, till exempel hot om att sprida nakenbilder på någon annan. Utöver detta måste de som tillhandahåller en interaktiv tjänst på internet, till exempel Facebook, numer ta bort meddelanden som uppenbart utgör olaga hot eller olaga integritetsintrång.

2.      Är ert parti berett att beteckna mobbning som ett brott i brottsbalkens mening så som Centerpartiet och Liberalerna redan tagit ställning för?

Mats Pertoft och Magnus Ehrencrona (MP) har lagt fram en motion där de föreslår att utreda möjligheten att kriminalisera mobbning. Läs motionen i sin helhet här: http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/kriminalisering-av-mobbning_H102Ju421

3.      Anser ni att det behövs en genomgripande förändring vad gäller rehabilitering av mobboffer?

Samhället behöver vara tydligare med att mobbning är oacceptabelt, för att ansvar ska tas och resurser avsättas. Miljöpartiet vill se skarpare sanktioner mot de arbetsgivare som inte följer lagstiftningen gällande diskriminering och trakasserier. Nu tillsätts därför  en utredning som ska ta fram förslag på hur tillsynen över diskrimineringslagen kan bli mer effektiv. Om en arbetsgivare nonchalerar lagens krav att förebygga diskriminering och trakasserier på arbetsplatsen måste det få konsekvenser

4.      Räknar ni med att nyformuleringen av arbetsmiljöverkets föreskrifter och den nya arbetsmiljömyndigheten är tillräckliga för att stävja mobbning?

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö, som började gälla i mars 2016, innebär ett stort steg framåt och nya möjligheter i arbetsmiljöarbetet. Arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling är tre områden som står i fokus för de nya föreskrifterna. Arbetsmiljöverket har också fått i uppdrag att vidareutveckla och sprida information om föreskrifterna.

Men situationen kan och bör förbättras på fler sätt. Både ekonomiskt och sett till mänskligt lidande är mobbing ett mycket omfattande och allvarligt problem. Och ur båda de aspekterna är förstås det allra bästa om vi kan lyckas förebygga att kränkningar och mobbing uppstår överhuvudtaget.

När organisationen och arbetsmiljöarbetet inte fungerar ökar risken för mobbing och det är en anledning till att vi i regering har prioriterat arbetsmiljöpolitiken, bland annat genom att inrätta en myndighet för arbetsmiljökunskap.

Kvinnor i offentlig verksamhet är en grupp som ofta drabbas och där finns mycket som kan göras för att förbättra arbetsmiljön, minska stressen och grogrund för mobbning. Miljöpartiet anser att offentliga arbetsgivare ska går före för jämställda löner och rätt till heltid och vill förbättra arbetsmiljön inom äldreomsorgen genom mer personal, kompetensutveckling och bättre arbetsvillkor. Vi har även genomfört, och vill se fler, stora satsningar på fler anställda i skolan.