Juni 2019

Nu har jag publicerat riksdagspartiernas svar på den enkät, som jag skickade till dem inför valet i höstas. Alla partierna skyndade sig att svara i tid före valet. Dessa svar får alltså betraktas som partiernas officiella ställningstaganden i denna fråga.

 Inför det förra valet skickade vi också ut en liknande enkät. Man kan konstatera, att partierna vid det senaste valet visar ett betydligt större intresse för och insikt i frågorna om mobbning. Svaren är mer ingående och genomtänkta än tidigare.

Nu överlämnar jag åt läsarna att gå igenom och jämföra partiernas svar med varandra. Den stora likheten är ju att de generellt tar frågorna på större allvar. Detta är hoppingivande och vi vågar påstå, att OMM:s ihärdiga påverkansarbete genom media, personliga kontakter, i Almedalen osv under det senaste decenniet har bidragit till detta.

Det finns naturligtvis skillnader också. Partierna har ju av tradition olika hållning när det gäller tex tilltron till myndigheters och offentliga organisationers förmåga att komma till rätta med problem. Detta avspeglas på ett intressant sätt i svaren på den sista frågan.

 När det gäller frågan om kriminalisering av mobbning kan man konstatera, att fler partier än tidigare är öppna för en utveckling åt det hållet, eller åtminstone en fri  diskussion om saken. De partier som redan tidigare tagit ställning för kriminalisering är ju Centerpartiet och Liberalerna och det är värt att reflektera över att just de liberala partierna intar denna hållning.

Det som behöver ske nu är att riksdagen fattar beslut om en utredning av frågorna om mobbning. Därvid bör man inte låta hindra sig genom att hänvisa till omarbetade föreskrifter och den nya myndigheten. Dessa kan ju bli bromsklossar på vägen mot en effektiv lagstiftning.

Det förefaller som att det kan finnas majoritet i riksdag och regering för en sådan utredning.

Bästa hälsningar
Mats Jonsson